فرو وانادیم

وانادیم با کربن می تواند VC و دیگر کاربیدها را شکل دهد. کاربید VC سختی بالا و نقطه ذوب ۲۸۰۰ درجه سانتی گراد را دارا است. هنگام گرم شدن در اتمسفر نیتروژن، نیترید وانادیم VN را شکل می دهد که نقطه ذوب آن ۲۰۵۰ درجه سانتی گراد است. در فولادهای تندبر و جانشینهای آنها، فولادهای […]

فروکروم- قسمت چهارم- قسمت پایانی

کربن زدایی فروکروم کم کربن با عملیات خلاء روی کلوخه های فروآلیاژ می توان کیفیت فروکروم کم کربن، با مقدار کمتر از ۰/۱۵% را بهبود داد. بدین منظور، فروکروم در شمشهایی با ضخامت ۱۵-۱۰ میلیمتر ریخته و خرد شده و در یک کوره مقاومتی در ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد و فشار ۰/۱ mm Hg برای […]

فروکروم- قسمت سوم

شاخصهای فنی اقتصادی مصرف انرژی الکتریکی برحسب یک تن فروکروم پرکربن (۶۰%کروم) با بازدهی ۹۲% کروم، ۳۴۰۰-۳۳۰۰kW.h می باشد. مصرف مواد شارژ، ( kg )، بصورت ذیل می باشد: ۱۸۵۰ کانه کروم( Cr2O3 ۵۰% ) ۴۵۰ نرمه کک ۵۰ کوارتزیت شاخص های فنی- اقتصادی. مصرف مواد شارژ برحسب یک تن فروکروم ریختگی(  kg ) بصورت […]

فروکروم- قسمت اول

کروم دارای جرم اتمی ۵۱/۹۹۶، دانسیته ۷/۱۹gr/cm3، نقطه ذوب ۱۹۰۰- ۱۸۵۰ درجه سانتی گراد و نقطه جوش ۲۴۹۶ درجه سانتی گراد می باشد. کربن و کروم می توانند کاربیدهای Cr4C، Cr7Cو Cr3C2 را تشکیل دهند که به ترتیب نقطه ذوب ۱۵۲۰، ۱۷۸۰ و ۱۵۹۵ درجه سانتی گراد دارند. فروکروم پرکربن صنعتی محتوی کاربید کروم- آهن […]