فروکروم- قسمت چهارم- قسمت پایانی

کربن زدایی فروکروم کم کربن با عملیات خلاء روی کلوخه های فروآلیاژ می توان کیفیت فروکروم کم کربن، با مقدار کمتر از ۰/۱۵% را بهبود داد. بدین منظور، فروکروم در شمشهایی با ضخامت ۱۵-۱۰ میلیمتر ریخته و خرد شده و در یک کوره مقاومتی در ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد و فشار ۰/۱ mm Hg برای […]

فروکروم- قسمت سوم

شاخصهای فنی اقتصادی مصرف انرژی الکتریکی برحسب یک تن فروکروم پرکربن (۶۰%کروم) با بازدهی ۹۲% کروم، ۳۴۰۰-۳۳۰۰kW.h می باشد. مصرف مواد شارژ، ( kg )، بصورت ذیل می باشد: ۱۸۵۰ کانه کروم( Cr2O3 ۵۰% ) ۴۵۰ نرمه کک ۵۰ کوارتزیت شاخص های فنی- اقتصادی. مصرف مواد شارژ برحسب یک تن فروکروم ریختگی(  kg ) بصورت […]

فروکروم – قسمت دوم

۳- روشهای تولید فروکروم: طرح اصلی برای تولید گریدهای مختلف فروکروم، کوره قوس است. فروکروم بسته به مقدار معین شده کربن آن می تواند با فرایندهای مختلف تولید شود. فروکروم پرکربن و ریختگی از کانه کرومی ساخته می شود که نرمه کک به عنوان احیاء کننده ذوب مصرف می شود. فروکروم متوسط، کم و خیلی […]

فروکروم- قسمت اول

کروم دارای جرم اتمی ۵۱/۹۹۶، دانسیته ۷/۱۹gr/cm3، نقطه ذوب ۱۹۰۰- ۱۸۵۰ درجه سانتی گراد و نقطه جوش ۲۴۹۶ درجه سانتی گراد می باشد. کربن و کروم می توانند کاربیدهای Cr4C، Cr7Cو Cr3C2 را تشکیل دهند که به ترتیب نقطه ذوب ۱۵۲۰، ۱۷۸۰ و ۱۵۹۵ درجه سانتی گراد دارند. فروکروم پرکربن صنعتی محتوی کاربید کروم- آهن […]